องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  โครงการ อบต.บัวใหญ่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจ...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 1097]
 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน (...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนนเพื่อป้องกันอุบัติเ...[วันที่ 2019-08-09][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ อบต.บัวใหญ่ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-31][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้อง...[วันที่ 2019-07-25][ผู้อ่าน 156]
 
  โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ[วันที่ 2019-07-16][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปรจำปี 2562[วันที่ 2019-06-17][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ประจำปี 2562[วันที่ 2019-05-23][ผู้อ่าน 198]
 
  โครงการสภาเด็กและเยาวชนอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตำบล...[วันที่ 2019-05-21][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการ อบต.บัวใหญ่เคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่ ...[วันที่ 2019-04-25][ผู้อ่าน 277]
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-21][ผู้อ่าน 1330]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11