องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโร...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 “สัตว์ปล...[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 14]
 
  บริหารจัดการเก็บขยะอันตราย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมคณะกรรมการการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมสภา อบต.บัวใหญ่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปร...[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และประกาศ...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 18]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12