องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยวิสามัญท...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 115]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถา...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 112]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ เนื่องในวันท้องถิ...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 217]
 
  ประชุมคณะกรรมการประชาคมตำบลบัวใหญ่ ครั้งที่ 1/256...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 175]
 
  จัดเก็บขยะมีพิษและขยะอันตรายและส่งมอบไปกำจัดให้ถูก...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 68]
 
  นำถุงยังชีพไปเยี่ยมพี่น้องที่ต้องกักตัวจากการสัมผั...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 210]
 
  จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 211]
 
  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 191]
 
  การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบกองทุนสป...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 152]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11