องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) [ 8 มิ.ย. 2563 ]40
2 แบบขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(Covid - 19) [ 28 เม.ย. 2563 ]39
3 ประกาศ การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดต่อเชื้อโคโรนา2019(Covid -19) [ 28 เม.ย. 2563 ]41
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุรวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยนักผังเมือง [ 5 ก.พ. 2563 ]69
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 20 ม.ค. 2563 ]34
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2562 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 30 พ.ย. 2562 ]23
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 30 พ.ย. 2562 ]23
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 2562 ]24
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ย. 2562 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11