องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
 

  ชื่อ + นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  โทร.096-0515165
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + นายชินกฤต  นรมาตร
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + โทร.097-1629985
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
 
 

  ชื่อ + นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ 
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + โทร.099-6953691
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + นายสุภาพ  วงค์อำมาตร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
 

  ชื่อ + นายเสวียน  หมั่นกิจ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + โทร.089-5844432
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 

  ชื่อ + นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + โทร.098-5953843
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
  ชื่อ + นายเสวียน  หมั่นกิจ
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + โทร.089-5844432
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ 
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุข
  โทรศัพท์ + โทร.099-6953691
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th