องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
 
  ชื่อ +
 นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + นายชินกฤต  นรมาตร
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + นายสุภาพ  วงค์อำมาตร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th
  ชื่อ + นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์
  ตำแหน่ง + กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  0-4400-1446
  อีเมล์ +  admin@buayai.go.th