องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566


ได้ดำเนินการจัดทำเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26