องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน และเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบัวใหญ่ อสม.คณะครู นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2565 ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุง วัด โรงเรียน ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือด

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26