องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 
 
 
“ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
 
พันธกิจ (MISION)
             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนละเศรษฐกิจ
             2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
             3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
             4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น
             5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
             6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
             7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             8. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
             1. การพัฒนาและบริการด้านคุณภาพพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
             2. ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะ ความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
             3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
             4. การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
             5. การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
             6. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐอย่าง เท่าเทียม
             7. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ