องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกชพร  หินเธาว์
จ.อ.สนั่น  จันทะโคตร์
นายอนุสรณ์ อัศวเสนา
นายชัยยันต์ คงมา
นักพัฒนาชุมชน
นักจัการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะสังติโย
จ่าเอกสมพร  พรหมหญ้าคา
จ.อ.วิเชียร  วงษ์ชาลี 
 
นายบงกช สนิทนอก
นักตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
นางสาวนิตยา  สีมี
นางสาวชนิดา  หมื่นนาริน

นางสาวอัญชลี  โฆสิกุล

นายขจรศักดิ์ พันนา

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุวิทย์  แดนสันเทียะ
นายมนตรี  พินไธสง

นายกวาง  วัฒโก 

นายบุญเลิศ  ฝอยโคกสูง

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
นางวันเพ็ญ ขันอาสา
   นายคมสันต์ การปลูก

นายอนุศักด์ ยอดนา

นายปัญญา อ่องพิมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป