องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกชพร  หินเธาว์
จ.อ.สนั่น  จันทะโคตร์
นายมาโนช  วงศ์สัมพันธ์
นายเสถียรศักดิ์ ดวงชะรา
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
บุคลากร
 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะสังติโย
-ว่าง-
จ.อ.วิเชียร  วงษ์ชาลี 
 
นายบุญส่ง  คำเอี่ยมดี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวนิตยา  สีมี
นางสาวชนิดา  หมื่นนาริน

นายกิตติศักดิ์  วงษ์ไทย

นายสราวุฒิ   มงคล

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายสุวิทย์  แดนสันเทียะ
นายมนตรี  พินไธสง

นายกวาง  วัฒโก 

นายบุญเลิศ  ฝอยโคกสูง

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
นางวันเพ็ญ ขันอาสา
   นายคมสันต์ การปลูก

-

นายปัญญา อ่องพิมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
พนักงานจ้างทั่วไป