องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 
นายชินกฤต  นรมาตร
 

 ปลัด อบต.

 
 
-ว่าง-
 
รองปลัด อบต.
 
-ว่าง-
นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น
นายสุภาพ  วงค์อามาตร 
 หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนโยธา
 
 
นายนวรัฐ  ต่อสกุล
จ่าเอกสนั่น  จันทะโคตร์
 พันจ่าเอกวันชัย สุราเสถียรกุล
หัวหน้าส่วนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุข