องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตำบล บัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560


เนื่องด้วยนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ได้กำหนดเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยของตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา